top of page

תנאי שימוש באתר "מדען שיתופי"

(מועד עדכון אחרון: ספטמבר 2022)

 

משתמש/ת נכבד/ה,

ברוך הבא לאתר האינטרנט של "מדען שיתופי" – מיסודו של מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע.ר.) (להלן: "האתר",  ו-"המכון" או  "מכון דוידסון" בהתאמה). האתר מנוהל ומופעל בידי המכון והוא מועמד לשימושך בהתאם לתנאי שימוש אלו.

 

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לכלל המגדרים כאחד.

 

הכניסה לאתר, הגלישה בו, שימוש בשירותים שבו וכל שימוש אחר שהוא באתר כפופים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות שהיא חלק בלתי נפרד מהם ("תנאי השימוש").

 

כניסה לאתר, גלישה בו, שימוש באיזה מהשירותים או כל שימוש אחר בו, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש.  אנא קרא את תנאי שימוש בעיון בטרם תגלוש באתר או תעשה בו כל שימוש אחר. אנא הקפד גם לחזור ולקרוא אותם מעת לעת משום שהם עשויים להשתנות. לנוחות - לצד כותרת תנאי השימוש (ולצד כותרת מדיניות הפרטיות) מתפרסם מועד העדכון האחרון שנעשה בהם. כל שימוש שהוא באתר לאחר שינוי תנאי השימוש מעיד על הסכמה להם.

לחלקים מסוימים באתר או לשימוש בחלק מהשירותים שבו עשויים לחול תנאים ייעודיים הנוספים על הכללים במסמך זה. בכל מקרה של סתירה מפורשת יגברו התנאים הייעודים בקשר עם השימוש באותו חלק או שירות שלגביו הם התפרסמו.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לגלוש בו או להשתמש בו בכל אופן אחר שהוא.
 

1. כללי

 1. האתר הנו פלטפורמה של "מדע אזרחי" – שילובם של אזרחים, על בסיס התנדבותי, בביצוע ניסויים מדעיים בנושאים ובתחומים שונים ומגוונים, ושיתוף תוצאות באתר עצמו. האתר כולל גם קישורים לאתר מכון דוידסון ולאתרי משנה של כדוגמת YouTube, Facebook.

 2. תכני האתר כוללים מידע והצעות לניסויים מדעיים שונים בעלי ערך לימודי חינוכי הניתנים לביצוע עצמאי אך תמיד תחת השגחתו של אדם מבוגר. הניסויים הללו מבוססים על מידע או שיטות ידועות וקיימות. ככלל, ובכל ניסוי שנערך, יש להקפיד על כללי הזהירות ולפעול בהתאם להנחיות המצורפות לניסוי. אם אין וודאות מלאה לביצוע בסביבה נאותה ומאובטחת יש להימנע מביצועו או אם מצאת כי פרט כלשהו אינו ברור דיו או אינו ישים יש להימנע מביצוע הניסוי.  

 3. האתר, לרבות התכנים והשירותים שבו, מוצע לשימוש כמות שהוא על תכונותיו ומגבלותיו, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון או מי מטעמו, בגין תכונות האתר, מגבלותיו, ליקויו, או האפשרויות הקיימות בו, או בקשר עם התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

 4. הגם שהמכון נקט אמצעים סבירים על מנת להבטיח שהאתר יפעל באופן שוטף ותקין, היכולת לשלול ליקויים או שיבושים היא מוגבלת. יש גם לקחת בחשבון שהאתר מצוי בתקופת השקה והוא עלול לסבול מכמות מוגברת של ליקויים ושיבושים לעומת אתרים ותיקים.

2. שימוש באתר

 1. הגישה והשימוש באתר מותרים לקהל הרחב. יודגש, אם בחרת לערוך ניסוי המוצע באתר, עליך להקפיד לפעול בהתאם להנחיות, כללי הזהירות ותחת השגחתו של מבוגר.

 2. כדי לפרסם, בין אם באופן עצמאי ובין באמצעות מכון דוידסון, את נתוני הניסוי חובה להעביר בטופס הייעודי גם צילום של תוצאות הניסוי – תמונת סטילס לפני הכללים המפורטים בסעיף ‏4להלן. ללא תמונה כאמור, לא ניתן יהיה להזין את נתוני הניסוי. בנוסף, עליך למסור מידע כללי אודות מיקום ביצוע הניסוי וכן כל מידע אחר שיידרש במסגרת הניסוי הפרטני. כל חומר שאתה מפרסם או מוסר לפרסום הוא בבעלותך ואתה רשאי לעשות כן.

 3. לאחר העלאת הנתונים לרבות התמונה, תוצאות הניסוי כפי שהוזנו, ייבחנו על ידי המכון שיהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, שלא לפרסם את התוצאות אם סבר כי המידע שנמסר אינו מדויק או מטעה או שנוגד את הוראות תנאי שימוש זה.

 4. מובהר כי ההשתתפות בניסוי הנה ללא כל תמורה – כספית או מכל סוג שהוא ואתה מוותר על כל טענה או דרישה לעניין זה.

 5. השימוש באתר לרבות בתכנים שבו, מותר בכפוף לתנאי השימוש, לצרכי מחקר מדעי בלבד ובכפוף לכל דין. אין להשתמש באתר לרבות בתכנים שבו לכל מטרה אחרת. בכלל זאת אין להשתמש באתר בחלקים ממנו או בתכנים שבו לתכלית מסחרית.

 6. מבלי לגרוע מהאמור, למעט השימוש המותר מפורשות כאמור, אין להשתמש באתר לכל שימוש אחר ובכלל זאת אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, לבצע, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, באתר (ולרבות בחלקים ממנו או בתכנים שבו) ללא קבלת אישור המכון מראש ובכתב.

 7. הינך מתחייב לנהוג באחריות בשימוש באתר ולהתייחס בכבוד למשתמשים אחרים בו ולכל גורם אחר העלול להיפגע משימושך בו.

 8. חל איסור על כל שימוש לא חוקי באתר. אם המכון יגלה או יחשוד כי אינך עושה שימוש מותר באתר, הוא יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום את שימושך באתר או באיזה מהשירותים המוצעים באתר (כולם או חלקם), באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.

 9. המכון יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי למחוק (באופן מלא או חלקי) תכנים המפרים את תנאי השימוש.

 10. המכון יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לחסום באופן זמני או קבוע, מוגבל או מלא, את גישתך לאתר או לחלקים ממנו באופן מיידי או לאחר התראה ככל שיתגלה או יתעורר חשד שאינך עושה שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש.

 11. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידך ומתחייב לשפות את המכון בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 12. במסגרת השתתפותך בניסוי אתה מסכים לפרסם תמונות של תוצאות הניסוי – ובלבד שלא יהיה בכך משום חשיפה של מידע אודות אדם כפי שמתואר להלן.

3. קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים וכל יתר זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בשירותים ובתכנים הכלולים בו (לרבות תכנים שגולשים באתר מפרסמים, אם האתר כולל אפשרות שכזו), וכן השמות והסימנים המסחריים שבו, הם בבעלות הבלעדית של המכון או של צדדים שלישיים, שמהם קיבל המכון רישיון שימוש בהם כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 2. אם תפנה למנהלי האתר או למכון בכל דרך אחרת בעצות או ברעיונות בקשר עם האתר ו/או עם תוצאות הניסויים אתה מקנה למכון רישיון שימוש, בלתי הדיר לצמיתות, ליישם או להשתמש בכל דרך אחרת, ללא תמורה וללא חובה ליתן קרדיט ברעיונות, בעצות ובתוצאות הניסויים שתיתן למנהלי האתר או למכון.

 3. אם תפנה למנהלי האתר או למכון בכל דרך אחרת, לפרסום תכנים באתר, לרבות לעניין פרסום תוצאות הניסויים, אתה מקנה למכון רישיון שימוש בלתי הדיר, לצמיתות, לפרסם התכנים באתר או בכל מדיום נוסף או אחר (של המכון או של כל צד שלישי הקשור למכון), לבצע בהם הגהות, עריכה לשונית, ליצור מהם יצירות נגזרות ולהתיר לגולשים אחרים להשתמש בהם בכל אחד מהשימושים האמורים.

 4. המכון מכבד זכויות צדדים שלישים והוא מקפיד על שימוש בתכנים שבבעלות צדדים שלישיים כדין. אם אתה סבור כי תוכן מסוים שמפורסם באתר מפר את זכויותיך, אנא הודע לנו על כך בהקדם האפשרי (בהתאם לפרטים המופיעים בהמשך) ואנו נטפל בפנייתך בהקדם. 

4. מדיניות פרטיות

 1. המכון מכבד את פרטיות הגולשים באתר. מדינות פרטיות עדכנית מתפרסמת באתר המכון [למדינות הפרטיות העדכנית נא לחץ כאן] והיא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. נא הקפד לקרוא מדיניות זו מעת לעת משום שהיא עשויה להשתנות.

 2. לתשומת ליבך, אתה מתבקש שלא לפרסם או להעביר למכון תמונות אשר דרכן ניתן לזהות את המשתמש או צדדים שלישיים אחרים וכל תמונה שתעלה תהא כזו שאינה עלולה לזהות אדם ושאינה מפרה זכויות של צדדים שלישיים. 

5. תכני האתר

 1. תכני האתר יכולים לכלול  סרטונים ותכנים אחרים מסוגים שונים.
  לגבי תכנים שאינם סרטונים – למעט שימוש עצמי, לא מסחרי, שהוא בגדר שימוש הוגן לפי דין – אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ בכל אמצעי, להציג בפומבי, לבצע, לעבד, לשנות, למכור, להשכיר או לעשות שימוש, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, באתר, בתכניו או בכל חלק מהם ללא קבלת אישור המכון מראש ובכתב.
  לגבי סרטונים – סרטונים המוטמעים באתר מתוך אתר YouTube: ניתן להשתמש בסרטונים בהתאם לתנאי הרישיון המופיע באתר YouTube (בד"כ creative commons או standard YouTube license), שאותם ניתן לראות באמצעות לחיצה על הכיתוב youtube שמופיע מתחת לכל סרטון.
  סרטונים המוטמעים מאתרים אחרים: אם מופיע קישור לרישיון, יש לבדוק בהתאם לרישיון המקושר. אם אין קישור לרישיון, יש לנהוג בהתאם לתנאים המתפרסמים באתר שממנו נלקח הסרטון.

 2. אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אסור כאמור שנעשה על ידך, ומתחייב לשפות את המכון בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

4. העדר אחריות ושיפוי

 1. האתר והשירותים שבו מועמדים לשימוש כמות שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, ישירה או עקיפה, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה לפי הדין.

 2. תנאי יסודי לשימוש באתר הוא הסכמתך המפורשת שהשימוש באתר הוא על אחריותך בלבד, ושלמכון לא תהיה כל אחריות כאמור בסעיף 6.1 לעיל.

 3. המכון אינו מתחייב לזמינות או איכות האתר והשירותים שבו ובכלל זאת כי אלה יפעלו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות או הפרעה, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר.

 4. המכון אינו אחראי, ולא יהיה אחראי, לכל נזק שהוא (לרבות: ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד או מכל מין אחר שהוא), הפסד, הוצאה אי נוחות או אבדן שייגרם עקב השימוש באתר או מחוסר היכולת להשתמש בו או באיזה מהתכנים והשירותים שבו.

   

5. שינויים באתר והפסקת הפעלת האתר

 1. המכון רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים שבו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. המכון יהיה רשאי, אך לא חייב, לפרסם על כך הודעה מראש.

 2. המכון רשאי להפסיק או להגביל את השירותים באתר או חלק מהם בכל עת באופן זמני או קבוע לפי שיקול דעתו הבלעדי. המכון יהיה רשאי, אך לא חייב, לפרסם על כך הודעה מראש.

 3. שינויים, הפסקות או הגבלות כאמור לעיל, עלולים להיות כרוכים בתקלות או באי־נוחות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המכון בגין ביצוע שינויים כאמור או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

   

6. עדכון תנאי השימוש

המכון שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש של האתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. שינוי תנאי השימוש של האתר ייעשה על ידי עדכונם באתר, והשינוי יחייב אותך ממועד עדכונם באתר ואילך. המשך שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך לתנאי השימוש, כפי שעודכנו. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים באתר, אתה מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו או בשירותיו כל שימוש.

 

7. דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (מבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם האתר לרבות תנאי שימוש אלו יהיו לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל־אביב‒יפו. 

 

פנה אלינו בדוא"ל: davidson@weizmann.ac.il בדואר: מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר), ת"ד 26, רחובות 761000

למדיניות פרטיות לחץ כאן

bottom of page